W rachunkowości można wyodrębnić trzy elementy. Księgowość dotyczy rejestracyjnej strony rachunkowości. Rachunek kosztów analizuje informacje o kosztach działalności. Sprawozdawczość finansowa informuje o stanie podmiotu za pomocą sprawozdań.

biuro rachunkowe Gdańsk

Funkcje rachunkowości

Jedną z funkcji rachunkowości jest informacyjność, ma ona dostarczać informacji w różnorodnych celach. Kolejną jest kontrolność, dokumentacja przygotowywana w ramach rachunkowości przez biuro rachunkowe Gdańsk przydaje się w trakcie kontroli wewnątrz jednostki, jak również tej przeprowadzanej przez odpowiednie instytucje. Polega to na porównaniu sporządzonych zapisów ze stanem rzeczywistym. Następną jest funkcja planowa. Dzięki działaniom biuro rachunkowe Gdańsk można podjąć konkretne decyzje, na podstawie rejestru danych. Biuro rachunkowe Gdańsk pomaga również spełnić obowiązujący nakaz przekazania sprawozdań urzędom ich wymagających. Funkcja analityczna dotyczy interpretowania stanu finansowego na podstawie sprawozdań. Funkcja zarządcza związana jest z przekazywaniem informacji właścicielowi, który podejmuje najważniejsze decyzje.

Zasady rachunkowości

Wśród zasad rachunkowości, których wypełniania pilnuje biuro rachunkowe Gdańsk można wymienić zasadę istotności. W sprawozdaniach należy przedstawiać mające znaczenie informacje. Zasada ciągłości dotyczy pozostania przy przyjętych zasadach klasyfikacji i prezentacji przychodów oraz kosztów. Zasada wiarygodności obliguje do rzeczywistego przedstawienia sytuacji jednostki. Zasada ostrożności mówi o sporządzaniu realnych wycen przy pewnych przychodach.

Dowiedz się więcej na: https://ksiegowoscrabat.pl/