Ubezpieczenie zakwalifikować można do dokumentu, zapewniającego zobowiązania między klientem, a ubezpieczycielem. Osoba ubezpieczająca ponosi koszty na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego i tym samym zapewnia sobie możliwość pobierania określonego świadczenia w przypadku dojścia do zdarzenia, które określone zostało w sporządzonej umowie. Wśród różnego rodzaju ubezpieczeń, wyróżnia się także ubezpieczenia społeczne

Rodzaje ubezpieczeń społecznych 

Czterema podstawowymi kategoriami ubezpieczeń są ubezpieczenia emerytalne, wypadkowe, chorobowe oraz rentowe. Ich rolą jest zagwarantowanie osobom ubezpieczającym bezpieczeństwa na poziomie socjalnym.

Ci, którzy wpłacają składki na tego typu świadczenia, chronią samych siebie przed okolicznością, w której pozbawieni zostaną środków na życie poprzez utratę pracy w wyniku zajścia losowego, niezależne od nich zdarzenia. Niektóre z ubezpieczeń społecznych uznawane są za obowiązkowe, a inne za dobrowolne. Decyduje o tym sytuacja społeczna bądź zawodowa. 

Ubezpieczenie emerytalne – podstawowe informacje

Ubezpieczenie emerytalne, zakwalifikowane już wcześniej do ubezpieczeń społecznych, jest świadczeniem, dzięki któremu osoby ponoszące jego stawki, zapewniają sobie stały dochód w momencie przejścia na emeryturę, a więc zakończenia kariery zawodowej w wyniku starości.

Krótko mówiąc, wpłacanie konkretnych kwot na ten rodzaj ubezpieczenia, można w pewnym sensie porównać do odkładania pieniędzy do skarbonki lub na konto oszczędnościowe, z myślą o wykorzystaniu ich w późniejszych latach. Specyfika polega jednak na tym, że pieniądze te nie są w całości utrzymywane na koncie konkretnej osoby, a idą w obieg do otwartego funduszu emerytalnego.

Wobec tego składki, które aktualnie zobowiązani są ponosić ubezpieczający, wypłacane są osobom obecnie przebywającym na emeryturze. Analogicznie sytuacja będzie miała miejsce, kiedy to ci, którzy teraz wpłacają świadczenia emerytalne, sami będą musieli z nich skorzystać. W takich okolicznościach inne, aktywne zawodowo osoby, odkładać zaczną składki na ich dochód.

Kto płaci za składki emerytalne?

Świadczenia na ubezpieczenie emerytalne są pokrywane w połowie przez osobę pracującą, zaś w drugiej połowie przez pracodawcę. Wynoszą prawie ⅕ całości wynagrodzenia. Pracownik zobowiązany jest finansować dokładnie 9,76%. 

Wobec tego im więcej ktoś zarabia, tym też więcej jest zmuszony płacić. Wyższe koszty mogą być jednak doceniane w przyszłości, ponieważ jak można się domyślić – skoro odkładana była większa ilość pieniędzy, to przysługiwać będzie także wyższy dochód po osiągnięciu wieku emerytalnego.