Ubezpieczenie wypadkowe jest jednym z ubezpieczeń społecznych, które gwarantuje osobom nim objętym prawo do pobierania odpowiednich świadczeń, w momencie wystąpienia u nich  braku zdolności do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Takie ubezpieczenie powinno przysługiwać niemal każdemu pracownikowi, który ubezpiecza się także z tytułu emerytalnego i rentowego. Istnieje jednak grupa ludzi, która nie może być zakwalifikowana do objęcia ubezpieczeniem wypadkowym.

Osoby nieobjęte ubezpieczeniem wypadkowym

Kto nie podlega temu rodzajowi ubezpieczenia? Prawo określa, że do takich grup wliczają się:

  • nakładcy, 
  • żołnierze niezawodowi, którzy pełnią czynną służbę wojskową (oprócz żołnierzy na służbie kandydackiej),
  • ludzie pobierający świadczenia szkoleniowe, które wypłacane są po zakończeniu zatrudnienia,
  • członkowie rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie w ramach pełnionych przez siebie funkcji,
  • wszyscy ci, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem,
  • posłowie do Parlamentu Europejskiego,
  • osoby bez pracy, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
  • ludzie będący na urlopach wychowawczych,
  • osoby, którym przyznano zasiłek macierzyński lub inny zasiłek, ale o wysokości macierzyńskiego,
  • wszyscy ci, którzy w okresie przekwalifikowania zawodowego pobierają świadczenia lub zasiłek socjalny.

Ważne jest to, że nie mają oni możliwości wniesienia wniosku o dobrowolne ubezpieczenie wypadkowe. Wobec tego jeżeli kwalifikują się do którejś z wyżej wymienionych zbiorowości, to nie mogą nic z tym faktem zrobić. Ubezpieczenie wypadkowe przysługiwałoby im jedynie w momencie, w którym staliby się aktywnymi zawodowo osobami, ponoszącymi składki także z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

ubezpieczenie od wypadku komu przysługuje

Wysokość składek na rzecz ubezpieczenia wypadkowego

Niektóre składki na ubezpieczenia są stałym procentem wynagrodzenia konkretnej osoby. Nie jest tak jednak w przypadku ubezpieczenia wypadkowego. Tutaj wielkość składki zależy od rodzaju wykonywanej pracy, a także od liczby pracowników objętych takowym ubezpieczeniem. W związku z tym można spodziewać się innej stawki w przypadku zawodów, w których wystąpienie jakichkolwiek zagrożeń jest mało prawdopodobne, a tych, gdzie możliwości niebezpieczeństwa są większe.

Płatnicy, którzy deklarują maksymalnie 9 ubezpieczonych wypadkowo osób, ponoszą składki w wysokości 1,67% ich wynagrodzenia. Gdy liczba osób ubezpieczonych przekracza 10, wówczas samodzielnie należy ustalić tę wysokość. Najlepiej zacząć to od zweryfikowania przeważającej działalności gospodarczej firmy. Informacje określające konkretne stopy procentowe są umiejscowione w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, które jest łatwo dostępne w Internecie.