Doradca inwestycyjny zajmuje się informowaniem i doradzaniem w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, czyli między innymi w akcje, fundusze wspólnego inwestowania, obligacje, oraz w inwestycje typu EFT. Zawód, jakim jest doradca inwestycyjny, w Polsce jest zawodem regulowanym przez rynek finansowy i zrzeszony przez Związek Maklerów i Doradców.

doradca inwestycyjny

Na czym polega praca doradcy inwestycyjnego?

Doradca inwestycyjny zajmuje się zarządzaniem portfelami, do których przynależą instrumenty finansowe- przynajmniej jeden, doradzaniem w temacie inwestycji w zakresie, jakim są instrumenty finansowe, doradzaniem przedsiębiorcom w tematach takich jak struktura kapitałowa, strategia przedsiębiorstwa oraz inne zagadnienia, wchodzące w zakres tematu, jakim jest struktura i strategia. Co więcej, doradca inwestycyjny podczas wykonywania zawodu, musi działać zgodnie z przepisami prawa, oraz dbać o interesy zleceniodawców.

Jakie wymagania trzeba spełniać, aby zostać doradcą inwestycyjnym?

Osoba, która chce wykonywać zawód, jakim jest doradca inwestycyjny, musi spełniać następujące wymagania: musi korzystać z pełnego zakresu praw publicznych, posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, nie być karanym w przeszłości za przestępstwa skarbowe, przeciwko wiarygodności dokumentów i w sprawie obrotu pieniędzmi. Co więcej, kandydat na doradca inwestycyjny, musi zdać egzamin, na który składa się wiedza z zakresu różnych dziedzin prawa, jak prawo cywilne, czy prawo gospodarcze, wiedza z zakresu działalności maklerskiej, rynku finansowego, statystyki i wielu więcej.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/doradztwo-w-sprzedazy-firmy/